O nás

Logo Strabilia, s.r.o.

Spoločnosť Strabilia, s.r.o. sa zaoberá distribúciou dioptrických rámov a slnečných okuliarov. V súčasnej dobe exkluzívne zastupujeme osemnásť značiek európskej výroby na českom a slovenskom trhu. Okuliare značiek z nášho portfólia sa vyrábajú v Rakúsku, Nemecku a v Taliansku. Na trhu sa pohybujeme od roku 1997.

Náš skúsený tím disponuje dlhoročnými skúsenosťami v odbore a vďaka tomu môžeme našim klientom ponúknuť profesionálny servis a prístup.

Vážení obchodní partneri,

 

Pokiaľ ste našim zákazníkom, zverujete nám svoje osobné údaje. Spoločnosť STRABILIA s.r.o – organizačná zložka zodpovedá za zabezpečenie a ochranu Vašich osobných dát. Nižšie nájdete zásady a práva, ktoré sa Vás týkajú v súvislosti s nariadením o ochrane osobných údajov. PREVÁDZKOVATEĽ Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť STRABILIA s.r.o – organizačná zložka, IČ: 48201383 so sídlom Na mokliňe 539/10, 163 00, Praha v prevádzke na adrese Alžbetina 2, 040 01, Košice. Správca dáta spracováva pre zaistenie kvality a trvania obchodného vzťahu medzi správcom spoločnosti STRABILIA s.r.o. a subjektom. Prevádzkovateľ naďalej rozhoduje o ďalších spoločnostiach, ktoré dáta taktiež spracovávajú a medzi týchto spracovateľov patria dodávatelia tovaru a služieb. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ? Pokiaľ máte záujem zistiť ako konkrétne Vaše dáta spracovávame a kto sa na tomto procese podieľa, môžete nás kontaktovať emailom na adrese strabilia@strabilia.sk alebo zavolať 0918 544 249. ROZSAH DÁT A ÚČELY SPRACOVANIA Dáta, ktoré nám zveríte spracovávame z týchto dôvodov: PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov. Kategórie dotknutých osôb Uchádzači o zamestnanie, zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci klientov, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, bývalí zamestnanci. Kategórie osobných údajov Meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, mzda, plat a platové pomery, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nadriadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, ročný úhrn vyplateného dôchodku, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje z dokladu bezúhonnosti, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise. Právny základ spracúvania osobných údajov Zákon č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2001 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej práce neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórii osobných údajov Životopisy 1 mesiac po skončení výberového konania, Databáza uchádzačov (súhlas) 1 rok od zaradenia, Odvody do ZP (zákon o zdravotnom poistení) po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu a po uplynutí lehoty 50 rokov, Mzdové listy 50 rokov, Výplatné listiny 10 rokov, Osobné spisy zamestnancov 70 rokov, Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie 10 rokov, Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny 10 rokov. PRE ZAISTENIE SLUŽIEB A DODÁVOK TOVARU Fakturačné údaje sú pre nás nevyhnutným údajom, ktorý potrebujeme pre naplnenie nášho obchodného vzťahu. Tieto dáta spracovávame aj pre účely vyriešenia Vašich reklamácií. ÚČTOVNÉ SYSTÉMY Vaše fakturačné údaje potrebujeme pre splnenie zákonných povinností pri vystavovaní faktúr. Kategórie dotknutých osôb Dodávatelia a odberatelia tovaru a služieb, zamestnanci, zamestnanci klientov, dodávatelia a odberatelia klientov. Kategóriou osobných údajov sú titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, EČV, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby. Právny základ spracúvania osobných údajov Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č. 582/2004 Z. z., zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z o sociálnom fonde, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších prepisov, zákon č. 283/2002 Z. z. zákon o cestovných náhradách. Predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórii osobných údajov Faktúry 10 rokov; Kniha doručených a odoslaných faktúr alebo iná evidenčná pomôcka 10 rokov; Kniha objednávok 10 rokov; Bankové doklady (vrátane výpisov a hromadných prevodných príkazov) 10 rokov; Účtovníctvo, ročná účtovná závierka, hlavná kniha 10 rokov. E-MAIL A DOŠLÁ A ODOSLANÁ POŠTA Účel spracúvania osobných údajov Spracovanie a vybavenie prijatej a odoslanej pošty. Kategórie dotknutých osôb Fyzické a právnické osoby – odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie. Kategóriou osobných údajov sú titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, dátum prijatia, odoslania, obsah, značka, predmet a pod. Právnym základom spracúvania osobných údajov Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórii osobných údajov Dokumenty obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v zázname o spracovateľských činnostiach, sú po uplynutí účelu spracovania, alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, fyzicky zlikvidované. Všetky dáta, ktoré sa týkajú Vašej e-mailovej adresy a informácií spojených s e-mailom, využívame okrem pravidelnej korešpondencie aj pre zasielanie pravidelných newslettrov, ktoré obsahujú informácie a novinky z nášho oboru. Tieto dáta využívame z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý vznikol na základe našich odberateľsko-dodávateľského vzťahu. Predpokladáme tak, že Vás tieto pravidelné newslettery zaujímajú, pretože obsahujú len informácie a novinky z oboru očnej optiky. Dáta pre e-mail marketing budeme uchovávať po dobu 5 rokov od vystavenia posledného účtovného dokladu za dodanie tovaru, či poskytnutia služby. Svoju vôľu byť zabudnutý a právo byť vymazaný z nášho e-mailového zoznamu, môžete vyjadriť odhlásením z odberu tohto newsletteru za pomoci odkazu, ktorý je priložený ku každému nášmu newsletteru. REKLAMÁCIE Osobné údaje v tomto zázname sú spracúvané za účelom vybavovania reklamácii zákazníkov, nájomcov a podnájomníkov a spravovania týchto reklamácii. Kategóriou osobných údajov IČO, DIČ, IČ-DPH, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa, číslo registra, meno, priezvisko, titul, typ osoby, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania reklamačného konania a pod. Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby – zákazníci, právnické osoby – zákazníci, odberatelia, nájomníci a podnájomníci alebo iné fyzické osoby v postavení účastníkov reklamačného konania. Právnym základom spracúvania osobných údajov Spracúvanie osobných údajov povolené zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórii osobných údajov Pre dokumenty obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v zázname o spracovateľských činnostiach, sú po uplynutí účelu spracovania, alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, fyzicky zlikvidované. ZABEZPEČENIE Všetky dáta, ktoré spracovávame, chránime v najvyššej možnej miere a používame k tomu moderné technológie. TRETIE OSOBY K vaším dátam majú prístup naši zamestnanci a obchodní zástupcovia našej spoločnosti, ktorí s nimi nakladajú podľa opísaného rozsahu. Pre zaistenie plynulosti nášho obchodného vzťahu s týmito dátami naďalej pracujú i zástupcovia tretích strán, ku ktorým patria: Účtovník Google - Google analytics Slovenská pošta Kuriérske spoločnosti - DER KURIER, Slovak Parcel Service, In Time Používaním tohoto webu môže dochádzať k ukladaniu Vašich osobných údajov nami alebo tretími stranami medzi ktoré patrí Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 ÚZEMNÉ OMEDZENIE SPRACOVANIA Dáta spracovávame iba v Českej a Slovenskej republike. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. POUČENIE Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo: • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; • namietať spracúvanie svojich osobných údajov; • na prenosnosť osobných údajov; • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. - Tieto zásady platia od 25. 5. 2018.

 

Náš Tím


Obchodní zástupcovia


Zuzana Porubská

Slovensko

Telefón: 0918 608 807
E-mail: porubska@strabilia.sk

Dávid Šindléry

Slovensko

Telefón: 0915 863 264
E-mail: sindlery@strabilia.sk

Zamestnanci

František Murin

Vedúci

Telefón:+420 731 031 080
E-mail: murin@strabilia.sk

Lenka Poláková

Zák. servis, objednávky, reklamácie

Telefón: 0918 544 249
E-mail: strabilia@strabilia.sk

Zostaňte v kontakte

  • Alžbetina 2, 040 01 Košice
  • strabilia@strabilia.sk
  • 0918 544 249
  • strabilia@strabilia.sk